-%25
 • Risale-i Nur Külliyatı | 16 Cilt - Orta Boy

Bu  Külliyatın mü­el­li­fi Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî, yüz­ yı­la ya­kın sü­ren ha­ya­tı bo­yun­ca Ba­tı­nın as­ke­ri ve kül­tü­rel mey­dan oku­yu­şu kar­şı­sın­da İs­lam dün­ya­sı­nın ma­ne­vi di­na­mik­le­ri­ni Kur’an ve Sün­ne­tin sa­bi­te­le­rin­den ha­re­ket­le or­ta­ya koy­ma­ya ça­lış­mış, mey­da­na ge­tir­di­ği Ri­sa­le-i Nur Kül­li­ya­tıy­la çağ­daş bir İs­lam dü­şün­ce­si eko­lü­ oluş­tur­muş­tur. Çağ­daş İs­lam top­lu­mu­nun in­şa­sın­da te­mel har­cın iman ha­ki­kat­la­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî, sur­la­rın­da ge­dik­ler açıl­mış İs­lam kal’ası­nı ye­ni­den onar­ma­ya ça­lış­mış­tır. Bir ku­yum­cu ti­tiz­li­ği için­de ça­lı­şan bu mü­cev­he­rat dük­kâ­nı­nın del­lâ­lı, Kur’an ve Sün­ne­tin çağ­daş yo­ru­mu­nu bu as­rın te­fer­ru­at için­de bo­ğul­muş ve dün­ye­vî meş­ga­le­ler için­de yor­gun düş­müş olan in­sa­nı­na bir âb-ı ha­yat çeş­me­si ola­rak sun­ma­ya gay­ret et­miş­tir. Bu tıl­sım­lı ve ik­sir­li çeş­me­den içen­ler Kur’an ve Sün­ne­tin se­rin göl­ge­sin­de ha­ya­ta ye­ni­den dön­mek­te­dir­ler. Öl­me­ye yüz­tut­muş ruh­lar, gü­nah­la­rın ağır­lı­ğıy­la pas­lan­mış kalp­ler ve ümit­siz­lik için­de azap çe­ke­rek kıv­ra­nan gö­nül­ler, me­sih-mi­sal bir do­ku­nuş­la ye­ni­den ha­yat bul­mak­ta ve di­ril­mek­te­dir. Ri­sa­le-i Nur­la­rı an­la­ya­rak oku­yan­lar bir ba’sü ba’de’l mevt (ölüm­den son­ra ye­ni­den di­ri­liş) ha­ki­ka­ti­ni ha­yat­la­rın­da biz­zat ya­şı­yor­lar, de­ni­le­bi­lir.

Her ça­ğın ken­di­ne öz­gü bir ta­kım prob­lem­le­ri ol­du­ğu gi­bi ça­ğı­mı­zın da prob­lem­le­ri var­dır. İs­lam üm­me­ti­nin ta­ri­hi sü­re­ci dik­kat­le iz­le­ne­cek olur­sa gö­rü­le­cek­tir ki, her fet­ret dö­ne­min­de o dö­ne­min ma­ne­vi has­ta­lık­la­rı­na ve ya­ra­la­rı­na Kur’an ve Sün­net ec­za­ha­ne­sin­den re­çe­te­ler çı­ka­ran bü­yük mü­ced­dit­ler, mür­şit­ler ve gö­nül er­le­ri gel­miş­tir. Üm­me­tin en sı­kı­şık ol­du­ğu dö­nem­ler­de ma­na ale­mi­nin bu yıl­dız-mi­sâl kah­ra­man­la­rı bi­rer me­şa­le gi­bi da­la­let ve bi­dat ka­ran­lık­la­rı­nı da­ğı­ta­rak, şüp­he bu­lut­la­rı­nı ber­ta­raf et­me­ye ve ha­ki­kat gü­ne­şi­ni gös­ter­me­ye mu­vaf­fak ol­muş­lar, üm­me­ti in­kı­baz ha­lin­den kur­ta­ra­rak ona bast ve in­şi­rah ha­li­ni bah­şet­miş­ler­dir.

İş­te Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî de tıp­kı ken­di se­lef­le­ri gi­bi üm­me­tin ha­ya­tın­da tec­did mis­yo­nu­nu üst­le­ne­rek bu nur­lu ve ay­dın­lık yo­lu gös­ter­me­ye ça­lış­mış­tır. Ha­dis­te ri­va­yet edil­di­ği gi­bi, “Şüp­he­siz ki Al­lah, her yüz­yı­lın ba­şın­da bu üm­me­tin di­ni­ni tec­did ede­cek olan bir mü­ced­dit gön­de­rir.” Nü­büv­vet ka­pı­sı­nın ka­pan­ma­sın­dan son­ra te­ced­düd ha­re­ke­ti­ni üst­le­nen mü­ced­dit­ler, her as­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı ve ko­şul­la­rı­nı gö­zö­nün­de tu­ta­rak di­nin ye­ni­len­me­si an­la­mın­da ve­ra­set-i nü­büv­vet ma­ka­mı­nı de­ruh­te et­miş­ler­dir. Do­la­yı­sıy­la, Sa­id Nur­sî de ta­ri­hi sü­reç içe­ri­sin­de bu ge­le­ne­ğin bir de­va­mı­dır. İs­lam te­fek­kür ta­ri­hi­nin al­tın zin­ci­rin­de çağ­daş hal­ka­yı teş­kil eden Be­di­üz­za­man, bu ça­ğın, ha­ya­tı sü­rat­le ka­yıp gi­den ev­la­dı için Kur’an ve Sün­net­ten en kı­sa ve en se­la­met­li bir yo­lu ve me­to­du çı­kar­mış­tır. Bu yol, her şe­yin herc ü merc ol­du­ğu gü­nü­müz­de, en kı­sa ve en se­la­met­li bir me­tot­la bi­dat rüz­gâr­la­rı­na ve da­la­let hü­cum­la­rı­na kar­şı ça­buk sön­me­ye ma­ruz ka­lan tak­li­dî ima­nı, hiç­bir şüp­he­ye ma­hal bı­rak­ma­ya­cak ve küf­rün hiç­bir sal­dı­rı­sı kar­şı­sın­da sar­sıl­ma­ya­cak olan tah­ki­kî ima­na çe­vir­me yo­lu­dur. Böy­le­ce Kur’an ve Sün­ne­tin ul­vi se­ma­sın­dan te­reş­şuh eden bu nur dam­la­la­rı gü­nü­müz müs­lü­man­la­rı­nın ma­ne­vi ya­ra­la­rı­na şi­fa­lı bi­rer mer­hem ve ik­sir­li bi­rer tıl­sım ol­mak­ta­dır.

Eli­niz­de­ki bu ki­tap, Ri­sa­le-i Nur Kül­li­ya­tı­nın ana göv­de­si­ni ve esas­ı­nı oluş­tu­rur. Ri­sa­le-i Nur Kül­li­ya­tın­dan di­ğer eser­ler bu ana göv­de­den ay­rıl­mış dal­lar me­sa­be­sin­de­dir. Bu iti­bar­la Üs­tad Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî, Söz­ler ki­ta­bı­na özel bir ih­ti­mam gös­ter­mek­te­dir. Ken­di ta­bi­riy­le Söz­ler, gü­nü­müz in­san­la­rı­nın ma­ne­vî ya­ra­la­rı­na şi­fa­lı bir mer­hem, kü­für ka­ran­lık­la­rın­dan ge­len hü­cum­la­ra kar­şı en fay­da­lı bir nur ve da­lâ­let va­di­le­rin­de hay­ret­te ka­lan­lar için en gü­zel ve doğ­ru bir reh­ber­dir. Söz­ler,  Kur’an ha­ki­kat­le­ri­nin bi­rer anah­ta­rı ve o ha­ki­kat­le­ri in­kâr et­me­ye ça­lı­şan­la­rın baş­la­rı­na inen bi­rer el­mas kı­lınç­tır.

Ki­tap­tan ya­rar­lan­mak için dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­lar:

 1. Her par­ça­sı di­ğe­ri­nin ta­mam­la­yı­cı­sı olan Risale-i Nurlar şim­di­ye ka­dar dün­ya­nın bir çok di­li­ne çev­ril­di. Bir çok il­mî de­yim, kav­ram­ ve ıs­tı­lah­la­rı içe­ren Ri­sa­le-i Nur’un di­li gü­nü­müz oku­yu­cu­la­rı­na ağır gel­mek­te­dir. Bu se­bep­le ken­di or­ji­nal üs­lu­bu­na mü­da­ha­le de­mek olan sa­de­leş­tir­me ye­ri­ne, an­la­şıl­ma­sı güç olan ke­li­me, de­yim, kav­ram ve ıs­tı­lah­la­rın an­lam­la­rı­nı her sa­hi­fe­nin al­tın­da­ki dip­not­lar­da al­fa­be­tik ola­rak ver­me yo­lu­nu ter­cih et­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Uma­rız bu tarz bir ça­lış­ma ile Ri­sa­le-i Nur’un an­la­şıl­ma­sın­a kat­kı­da bu­lun­muş olu­ruz.
 2. Eser­de ge­çen ayet, ha­dis ve di­ğer Arap­ça, Fars­ça ve Kürdçe iba­re­le­r ter­cü­me edi­le­rek kay­nak­la­rıy­la bir­lik­te ay­nı say­fa al­tın­da gös­ter­il­miş­tir.
 3. Ki­tap­ta (*) işa­re­ti ile gös­te­ri­len yer, isim ve kav­ram­la­r ise ki­ta­bın so­nun­da­ki “Not­lar” kıs­mın­da izah edil­miş­tir. (*) işareti ile gösterilen isim ve kavramlar birden çok yerde geçiyorsa,sadece ilk geçtiği yer işaretlenmiş olup, tekrar edilen isim ve kavramlar hakkında bilgi edinmek için kitabın sonundaki “Notlar” kısmına bakılmalıdır.
 4. Bkz. ru­mu­zuy­la gös­te­ri­len ha­dis kay­nak­la­rı, bu ki­tap­ta ge­çen ha­dis me­tin­le­rin­den fark­lı ve­ya ya­kın ifa­de­ler ta­şı­mak­ta­dır.
 5. Ki­ta­bın so­nu­na kav­ram, es­ma-i ilâ­hi­ye, ki­tap, şa­hıs ve yer isim­le­ri­ni içe­ren kar­ma bir in­deks ko­nul­muş­tur. Ay­rı­ca ya­pı­lan ça­lış­ma­da baş­vu­ru­lan kay­nak­la­rı içe­ren bir de bib­li­yog­raf­ya ek­len­miş­tir.

Külliyatın içinde bulunan eserler:

 1. Sözler
 2. Mektubat
 3. Lem'alar
 4. Şualar
 5. Mesnevi-i Nuriye
 6. İşaratü'l-İ'caz
 7. Asa-yı Musa
 8. Barla Lahikası
 9. Kastamonu Lahikası
 10. Emirdağ Lahikası
 11. Sikke-i Tasdik-i Gaybi
 12. Tarihçe-i Hayat
 13. İçtimai Dersler
 14. Müdafalar
 15. İman ve Küfür Muvazeneleri
 16. Muhakemat
Taybetmendiyên Berhemê
Nivîskar Bediüzzaman Said Nursi

Şîrove Bike

Nîşe: vanaguherê HTML yê!
    Nebaş           Baş

Risale-i Nur Külliyatı | 16 Cilt - Orta Boy

 • Hilberîner Zehra Yayınları
 • Koda Berhemê: ZEHRA0040
 • Puana ku we bidest xist: 200
 • Rewşa Stokê: Di Stokê De Heye
 • ₺419.00
 • ₺314.25

 • Ji bo kirînê Puana ku Pêwist e: 419000

Berhemên Dişibin Hev

Risale-i Nur Külliyatı | 16 Cilt - Büyük Boy
-%25

Risale-i Nur Külliyatı | 16 Cilt - Büyük Boy

Bu  Külliyatın mü­el­li­fi Be­di­üz­za­man Sa­id..

₺379.12 ₺505.50

Risale-i Nur Külliyatı | 16 Cilt - Küçük Boy
-%25

Risale-i Nur Külliyatı | 16 Cilt - Küçük Boy

Bu  Külliyatın mü­el­li­fi Be­di­üz­za­man Sa­id..

₺225.75 ₺301.00

Nîşane: Kullîyata Risaleyên Nurrê, Bedîuzzeman Se'îde Nûrsê, Weşanxaneya Zehrayê, Kullîyat, Rîsale, Seîdê Kurd, Mela Seîd,